russiaukraineindesit_website_icon_set_final_2

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí na této stránce

"Držitel zpracování" 
Data vztahující se k indentifikovaným nebo identifikovatelným osobám mohou být z tohoto webu zpracována po konzultaci. "Držitel" takového zpracování je Indesit Company S.p.A. v osobě jejího současného Generálního ředitele s registrovanou kanceláří ve Fabriano (Ancona), Viale Aristide Merloni, 47, 60044

Umístění zpracování dat
Zpracování spojené s webovými službami, poskytnutá na této stránce, se provádí v ústřední kanceláři výše zmíněného držitele, výlučně technickým personálem společnosti držitele a personálem určeným ke zpracování dat nebo osobami začleněnými k provádění případných údržbářských činností. Žádná data odvozená z této webové služby se nepoužívají pro komunikaci nebo šíření. Osobní data poskytovaná uživateli, kteří vyžadují přenos informací nebo kteří jsou předplatiteli informačních bulletinů, se používají k jedinému účelu poskytování požadovaných služeb.

Navigační údaje
IT systémy a sofwarové procedury použité při zpracování těchto požadavků v běhu normálních operací, určitá osobní data, jejichž přenos je implicitní při použití internetové komunikačních protokolů. Tato data nejsou spojena, aby byla asociována s identifikovanou partií, ale mohou z vlastní podstaty vytvořit identifikaci možného uživatele přes zpracování a asociace s daty drženými u třetích stran. Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů použitých uživateli k připojení ke stránkce, adresy v URI (Uniform Recource Identifier) požadovanými zdroji, časem požadavku, metodou použitou k předložení požadavku na server, velikosti obdrženého souboru v odpovědi, numerického kódu sdělujícího stát poskytnuté odpovědi serverem (provedeno, chyba, atd.) a další parametry vztahující se k operačnímu systému a prostředí IT. Tato data se použijí pouze k získání anonymních statistických informací o používání stránky a běh provozních kontrol je okamžitě zruší.

Údaje poskytnuté dobrovolně uživateli
Nepovinné, explicitní a dobrovolné posílání e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách znamená, následné získání e-mailové adresy odesílatele, který vyžaduje, aby se mu na požádání odpovědělo, a jakýchkoliv jiných osobních údajů obsažených v e-mailu. Souhrnné informace o ochraně soukromí budou uvedeny, nebo se zobrazí čas od času, na stránkách webu s odkazy na konkrétní služby na vyžádání.

Cookies
Těmito stránkami nejsou získávána žádná osobní data uživatele. Nevyužívá se žádných cookies pro přenos informací osobní povahy ani tzv. permanentní cookies nebo žádný další druh použitelný systémem vystopování uživatele. Použití tzv. cookies sezení použitých na této stránce se vyhýbají rekurzi na jinou IT techniku, která je potenciálně invazivní do soukromí zde se pohybujících uživatelů a neumožňují, aby se vyžadovala osobní identifikace uživatele.

Metody zpracování
Osobní data jsou zpracována automatickými zařízeními pouze po dobu striktně nezbytnou k dosažení účelu, pro nějž byla shromážděna.

Práva zúčastněných stran
Strany, na něž osobní data poukazují, jsou oprávněny kdykoliv získat potvrzení, zda tato data existují, aby znali jejich obsah a původ a zkontrolovat jejich správnost nebo požádat o přidání aktualizací nebo nápravu takových dat. Podle zmíněných zákonných požadavků jsou strany oprávněny požadovat zrušení, převedení na anonymní formu nebo blokování dat zpracovávaných zpracovávaných v rozporu se zákonem a v každém případě oponovat na zákonném základě zpracování osobních dat.
Takovéto požadavky by se měly adresovat Komisi pro soukromí umístěné ve Fabriano (AN), Viale Aristide Merloni, 47, 60044. Tato politika ochrany soukromí může podléhat platné politice ochrany soukromí v době použití.
Tento dokument publikovaný na http://www.indesitcompany.com ustanovuje "Politiku ochrany soukromí" této stránky a podléhá aktualizacím (postupné verze se udržují na stejné adrese kvůli nahlížení). Se všemi osobními údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb.