Oznámení o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že jste projevili zájem o naši společnost a produkty. Whirlpool Group (jak je definována níže) bere Vaše práva na ochranu osobních údajů velmi vážně a jsme rozhodnuti zlepšovat Váš zákaznický zážitek v souladu se všemi platnými zákony a předpisy o ochraně dat. Níže naleznete naše oznámení o ochraně osobních údajů, které vysvětluje způsob zpracování Vašich osobních údajů.

Vzhledem k výše uvedenému společnost Whirlpool C.R. spol. s.r.o., založená podle českého právních předpisů , která je součástí skupiny Whirlpool Group („Whirlpool Group“) se sídlem Praha 5, Radlícká 14/3201, PSČ 15000 („Whirlpool“, „my“ nebo „nás“), jakožto správce údajů, má v úmyslu poskytnout jednotlivcům, mimo jiné uživatelům („Uživatelé“, „Vy“ nebo „Vás“) této webové stránky („Webová stránka“) informace o metodách používaných pro shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu s Evropským nařízením o obecné ochraně údajů č. 679/2016 (dále jen „Nařízení“) a dalšími platnými místními zákony a předpisy.


INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME Shromažďujeme (1) osobní údaje, které jste s námi dobrovolně sdíleli, (2) údaje týkající se Vaší činnosti na Webové stránce a (3) informace poskytnuté nebo shromážděné z jiných zdrojů.
Nechceme shromažďovat zvláštní kategorie Vašich osobních údajů (např. zdravotní nebo soudní údaje).
Pro další informace klikněte zde

JAK VAŠE ÚDAJE VYUŽÍVÁME Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám poskytli požadované služby, mimo jiné možnost procházet Webovou stránku, reagovat na požadavky a interagovat s našimi službami.
Pouze s Vaším souhlasem můžeme zpracovat Vaše osobní údaje tak, abychom Vám mohli zaslat individualizovanou marketingovou komunikaci včetně nabídek a slev od nás a našich důvěryhodných partnerů.
Pro další informace klikněte zde

NA ZÁKLADĚ ČEHO POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE Vaše údaje používáme k tomu, abyste mohli používat Webovou stránku a příslušné služby.
Vaše osobní údaje jsou také shromažďovány proto, abychom dostáli zákonným povinnostem nebo chránili oprávněné zájmy společnosti Whirlpool.
Bez určitých údajů Vám možná v některých případech nebudeme schopni nabídnout služby nebo Vám poskytnout přístup k Webovým stránkám.
Pro další informace klikněte zde

PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou k dosažení zamýšleného účelu.
Pro další informace klikněte zde

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE Bezpečnost Vašich dat je pro nás prioritou. Za tímto účelem jsme zavedli adekvátní správní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným použitím, zveřejněním nebo úpravou.
Pro další informace klikněte zde

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE Vaše údaje můžeme sdílet s (1) poskytovateli služeb, (2) s našimi přidruženými společnostmi a (3) s veřejnými orgány, pokud to platné zákony umožňují.
Na základě Vašeho souhlasu můžeme Vaše osobní údaje sdílet s našimi důvěryhodnými partnery pro jejich marketingové účely.
Pro další informace klikněte zde

PŘEVOD VAŠICH ÚDAJŮ MIMO EHP Vaše data mohou být převedena na subjekty, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V každém případě se vždy ujistíme, že jsou implementována přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření v souladu s Nařízením.
Pro další informace klikněte zde

VAŠE PRÁVA Máte mimo jiné právo na přístup, integraci, aktualizaci, změnu a odstranění Vašich osobních údajů.
Pro další informace klikněte zde

KONTAKTUJTE NÁS Můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu data_protection_emea@whirlpool.com. Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme měnit nebo aktualizovat také v zájmu dodržování platných zákonů.


1. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Whirlpool zpracovává následující kategorie údajů:


 1. Údaje týkající se přímo Vás

  Společnost Whirlpool zpracovává osobní údaje o Vás shromážděné nebo poskytované prostřednictvím několika zdrojů, včetně (ale nikoliv výhradně) osobních údajů, které jste nám poskytli přímo při otevření účtu a/nebo při registraci zakoupeného produktu, stejně jako při podání žádosti o informace a pomoc a při nákupu produktů Whirlpool v internetovém obchodě, jako je jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo.

  Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v míře, v jaké je nezbytné sledovat účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost Whirlpool je povinna uchovávat osobní údaje anonymně a odstranit tyto údaje, pokud pro účely zpracování nepotřebuje osobní údaje v identifikovatelné podobě.


 2. Data o procházení webu

  Webové stránky shromažďují osobní údaje uživatelů z technických a funkčních důvodů. Taková data nejsou shromažďována za účelem identifikace Uživatele, ale můžou k identifikaci sloužit, například pokud by data byla porovnána s jinými údaji třetích stran. Tato kategorie dat zahrnuje adresu IP a název domény počítače uživatele, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda odesílání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód týkající se stavu odpovědi ze serveru a další parametry související s operačním systémem používaným zařízením Uživatele. Tyto údaje se používají pouze k shromažďování anonymních statistických informací o používání webové stránky a ke kontrole jejich správného fungování a uchovávají se v souladu s požadavky na uchovávání záznamů. Tyto údaje mohou být použity pro zjištění odpovědnosti v případě možných digitálních zločinů proti webové stránce. Na našich webových stránkách můžeme také shromažďovat osobní údaje prostřednictvím různých kategorií souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete v našem Oznámení o souborech cookie.


2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ


V relevantních případech zpracujeme Vaše osobní údaje, které jsme shromáždili nebo které jste nám poskytli, k následujícím účelům:

 1. umožnit Vám registraci na Webových stránkách otevřením osobního účtu, registraci produktu na Webových stránkách a zakoupení produktu na Webových stránkách;

 2. dokončení online nákupu produktu a poskytování doplňkových služeb (poprodejní služby, předcházení podvodům, řízení výnosů);

 3. zajištění domácího dodání našich produktů a poskytnutí jakýchkoli požadovaných služeb;

 4. zajištění opravy Vašeho produktu;

 5. správu žádostí o informace, které nám zašlete, včetně řešení stížností a komunikací přijatých prostřednictvím naší interaktivní chatové služby;

 6. účast na akci s odměnou / soutěži;

 7. dodržování zákonných ustanovení a předpisů a prosazování vlastních práv u soudu;

 8. na základě Vašeho souhlasu, a aniž by byl dotčen oprávněný zájem společnosti Whirlpool, Vám elektronicky zasílat individualizované marketingové komunikace týkající se našich produktů a služeb (včetně e-mailu, SMS, MMS, oznámení sociálních sítí, mobilních aplikací);

 9. pokud se odhlásíte, kontaktovat Vás pro marketingové účely telefonicky (neautomatizovaně) a prostřednictvím papírové pošty;

 10. za účelem zaslání oznámení zákaznického servisu týkající se výrobků, které jste registrovali nebo o které jste projevili zájem a pro provedení průzkumů zákaznické spokojenosti;

 11. na základě Vašeho souhlasu sdílet Vaše osobní údaje pro individualizovanou marketingovou komunikaci s našimi vybranými důvěryhodnými partnery, jak je uvedeno v části 6 níže; a

 12. provádění činností užitečných pro převod podniku a podnikových útvarů, převzetí, fúze, rozdělení nebo jiných změn a pro provedení takových transakcí.


3. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ


 1. Poskytování osobních údajů pro účely podle § 2 odst. a), b), c), d), e) a f) je nezbytné pro účely, pro které byly údaje poskytnuty nebo s námi sdíleny, což zahrnuje mimo jiné registraci na Webových stránkách, online nákup produktů a použití specifických doprovodných služeb, jakož i účast na propagačních akcích a soutěžích;

 2. Poskytování osobních údajů pro účely podle § 2 odst. g) je povinné, protože to vyžadují platné zákony;

 3. Poskytnutí osobních údajů pro účely podle § 2 odst. h) a k) je nepovinné. Pokud nebude mít souhlas, společnost Whirlpool, společnosti patřící do skupiny Whirlpool a/nebo důvěryhodní partneři Vám nebudou moci posílat individualizovanou marketingovou komunikaci automatizovanými prostředky. V každém případě, po odebrání souhlasu Uživatele nebudeme dále zpracovávat osobní údaje pro účely dle odst. h) a k) výše. Očekáváme, že souhlas s přijímáním marketingových sdělení a sdílením dat (je-li to možné) je udělen subjektem údajů, jehož osobní údaje byly poskytnuty;

 4. Poskytování osobních údajů pro účely podle § 2 odst. i), j) a l) je nezbytné k uskutečnění oprávněných zájmů společnosti Whirlpool a Whirlpool Group, které bude odpovídajícím způsobem vyváženo Vašimi zájmy.

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů můžeme také používat elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), které jsme shromáždili v souvislosti s prodejem produktu nebo služby, abychom Vám mohli zaslat individualizované marketingové komunikace týkající se podobných produktů nebo služeb. V takovém případě můžete proti takovému použití Vašich elektronických kontaktních údajů vznést námitky kliknutím na odkaz "odhlásit" v dolní části e-mailu / SMS při každém přijetí přizpůsobené marketingové komunikace, nebo v souladu s oddílem 9 tohoto sdělení o ochraně osobních údajů níže.


4. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ


Společnost Whirlpool bude zpracovávat osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné k dosažení zamýšlených účelů podle odstavce 2 výše. V každém případě platí tato doba uchovávání:

 1. údaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. a), b) a c), d), e) a f) budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k reakci na žádosti subjektů údajů a pro soulad s platnými zákony a předpisy;

 2. údaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. g) budou uchovány po dobu povinně předepsanou ustanoveními platného práva (např. pro daňové účely);

 3. údaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. h) a k) budou uchovávány po maximální dobu uchovávání údajů stanovenou příslušnými ustanoveními zákona; a

 4. údaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. i), j) a l) budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění oprávněných zájmů společnosti Whirlpool.

Uvědomte si, že doba uchovávání údajů se může lišit v závislosti na místních právních předpisech.


5. POSTUPY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány s pomocí informačních technologií a / nebo fyzických prostředků a jsou chráněny přiměřenými bezpečnostními zařízeními, která jsou vhodná k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů. Společnost Whirlpool zejména přijímá příslušná administrativní, technická, osobní a fyzická opatření určená k ochraně osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným použitím, zveřejněním nebo změnou.


6. KOMUNIKACE ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi důvěryhodnými partnery, jako jsou naši poskytovatelé rozšířené záruky, kteří je zamýšlejí použít pro účely přímého marketingu, pouze v případě, že jsme Vás jasně informovali a Vy jste nám dali výslovný souhlas, že tak můžeme učinit.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se:

 1. společnostmi skupiny Whirlpool se sídlem v EHP a mimo EHP, které jednají jako autonomní správci údajů;

 2. naši pečlivě vybraní dodavatelé z řad třetích stran se sídlem v EHP a mimo EHP, jako jsou provozovatelé call center, přepravní služby, poskytovatelé servisních služeb nebo asistenční technici a další dodavatelé pracující v našem zastoupení v roli řádně jmenovaných zpracovatelů údajů pro účely popsané v tomto oznámení; jiné třetí strany v rámci podnikových transakcí, jako jsou fúze nebo prodeje aktiv.

Ve výše uvedených případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a nesmějí používat osobní údaje, které od nás obdrží pro jakýkoli jiný účel.

Pokud dojde k předání mimo EHP, zavedeme vhodná ochranná opatření v souladu s Nařízením. Viz. zejména část 7 níže.


7. OCHRANA SOUKROMÍ MEZI EU A USA A MEZI ŠVÝCARSKEM A USA


Společnost Whirlpool se účastní a potvrzuje, že splňuje požadavky na ochranu soukromí mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA. Co se týče rámců ochrany soukromí, společnost Whirlpool se zavázala podrobit veškeré osobní údaje přijaté od členských států EU a Švýcarska platným zásadám těchto rámců. Chcete-li se dozvědět více o rámcích ochrany soukromí, navštivte seznam ochran soukromí Ministerstva obchodu USA.

Společnost Whirlpool je zodpovědná za zpracování osobních údajů, které obdrží na základě rámců ochrany soukromí, a následně je převede na třetí osobu jednající jako zástupce jménem společnosti. Společnost Whirlpool dodržuje zásady ochrany soukromí pro veškeré následné převody osobních údajů z EU a Švýcarska včetně ustanovení o další odpovědnosti za předání.

Pokud jde o osobní údaje přijaté nebo předané podle rámců ochrany soukromí, společnost Whirlpool podléhá regulačním pravomocím Federální obchodní komise USA.

V určitých situacích může být skupina Whirlpool povinna zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci, včetně požadavků na zajištění národní bezpečnosti nebo vymáhání práva.

Pokud máte nevyřešenou záležitost týkající se ochrany nebo použití osobních údajů souvisejících s rámcem ochrany osobních údajů, a domníváte se, že jsme ho neřešili uspokojivým způsobem, můžete (bezplatně) kontaktovat našeho poskytovatele řešení sporů, třetí stranu se sídlem v USA, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na betingelser, som er nærmere beskrevet i Rammeftalen til værn om privatlivets fred (Privacy Shield) på webových stránkách ochrany soukromí, pokud byly vyčerpány všechny ostatní metody řešení sporu, můžete být oprávněni dovolávat se závazné arbitráže.

TRUSTe


8. MLADISTVÍ DO VĚKU 18 LET


Webová stránka není určena osobám mladším 18 let, údaje lidí mladších 18 let tak Whirlpool ani vědomě nesbírá.


9. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


Kdykoli a bez poplatku, můžete mít a / nebo uplatnit následující práva:

 1. právo být informován o účelu a metodách zpracování Vašich osobních údajů;

 2. právo na přístup k Vašim osobním údajům (obecně nazývané "žádost o přístup k údajům subjektu"). Tím získáte kopii osobních údajů, které o vás uchováváme;

 3. právo požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To Vám umožňuje opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás uchováváme, i když možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete;

 4. právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů. To Vám umožňuje požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, protože zde není žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, u kterých jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitky proti zpracování nebo kde jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat v souladu s místními zákony. Upozorňujeme však, že Vašim požadavkům na výmaz nemusíme vždy vyhovět z konkrétních právních důvodů, které Vám budou v době Vašeho požadavku případně oznámeny;

 5. právo omezit zpracování Vašich osobních údajů. To Vám umožňuje požádat o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů v následujících situacích: (a) chcete-li, abychom zjistili přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) v případě, že potřebujete údaje uchovat i tehdy, když my je již nepotřebujeme, protože potřebujete založit, uplatnit nebo obhájit právní nároky; nebo (d) jste vznesli námitky proti využívání Vašich údajů, ale musíme ověřit, zda nemáme nadřazené oprávněné důvody k jejich použití;

 6. právo vznést námitky proti úplnému nebo částečnému zpracování Vašich osobních údajů, kdy se spoléháme na oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí strany) a údaje obsahují něco o Vaší konkrétní situaci, což Vás vede k námitce proti zpracování, neboť jste přesvědčeni, že to má dopad na Vaše základní práva a svobody. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování Vašich informací, které převyšují Vaše práva a svobody.

 7. v případech, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo svobodně a kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů také kliknutím na možnost zrušení odběru v dolní části marketingové komunikace;

 8. právo na předávání Vašich osobních údajů Vám nebo jinému poskytovateli. Poskytneme Vám nebo třetí osobě, kterou jste si vybrali, své osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu;

 9. právo nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu data_protection_emea@whirlpool.com; a

 10. právo podat stížnost před příslušnou vnitrostátní ochranou údajů nebo soudním orgánem.


Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva nebo položit jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, které o Vás uchováváme, prosíme zašlete nám e-mail na adresu data_protection_emea@whirlpool.com nebo nám napište na adresu: Whirlpool C.R. spol. s.r.o., Praha 5, Radlícká 14/3201, PSČ 15000, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.10. ZMĚNY A AKTUALIZACE


Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno tak, aby odpovídalo naší praxi při zpracování osobních údajů. O podstatných změnách Vás budeme informovat aktualizováním tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Abyste získali aktuální informace o naší praxi při zpracování osobních údajů, doporučujeme Vám pravidelně toto Oznámení o ochraně osobních údajů sledovat. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 25. ledna 2019.